Οι Οροι των διαγωνισμών μας

facebook-cover-igynaika

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
H εταιρεία  igynaika.gr (περαιτέρω ο “Διοργανωτής”), με έδρα στο Παλαιό Φάληρο διοργανώνει διαγωνισμους η διοργάνωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1       Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι & νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος (μόνο φυσικά πρόσωπα), άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς αλλά μπορεί να ανακηρυχθεί νικητής μόνο μια φορά. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος, θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό στο Facebook (και να έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook) ή instagram.
  1       Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται στο εκάστοτε δημοσίευμα- προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ειδικότερα εντός αυτού του διαστήματος θα διεξαχθούν τακτικές ανακοινώσεις (posts) στον Διαδικτυακό Τόπο. Σε κάθε ανακοίνωση θα ορίζονται οι ημέρες διάρκειας του διαγωνισμού, ο αριθμός των νικητών, τα δώρα και ο τρόπος συμμετοχής.
Η διάρκεια της ημέρας ορίζεται από την ημέρα και ώρα που γίνεται η ανακοίνωση (post) μέχρι 11:59:59 το μεσημέρι της ημέρας λήξης. Μετά την λήξη, όπως αυτή ανακοινώνεται στον Διαδικτυακό Τόπο οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδεν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλεον τη διοργανώτρια εταιρία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
1       Τρόπος Συμμετοχής στην Κλήρωση.
Δεν απαιτείται αγορά κάποιου προϊόντος. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ανακοίνωσης (post) στον Διαδικτυακό Τόπο και να κάνουν «Like» στη σελιδα ΓΥΝΑΙΚΑ ή/και στη σελιδα του χορηγού ή/και «Comment» στην ανακοίνωση (post) ή/και «check-in» ή/και να ανεβάσουν φωτογραφία στον Διαδικτυακό Τόπο Ή/και να κοινοποιήσουν μια φίλη τους.
Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία του εκάστοτε διαγωνισμού, τα στοιχεία τους καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, λαμβάνουν αύξοντα αριθμό και μπαίνουν στις κληρώσεις για να κερδίσουν δώρα όπως θα αναφέρεται στην εκάστοτε ανακοίνωση (post).
Με βάση τον αύξοντα αριθμό θα κληρώνεται ο αριθμός των νικητών (σύμφωνα με την ανακοίνωση – post) και ισάριθμος αριθμός επιλαχόντων.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές και τα σχόλια/απαντήσεις που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη γαι τα σχόλια (comments) των χρηστών-συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος, παράλειψης, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή τη μετάδοση των δεδομένων ή διακοπής γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων. Ως εκ τούτου ο Διοργανωτής για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την ανάρτηση των μηνυμάτων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επίσης, ο Διοργανωτής δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό μέσα από ψεύτικα ή «εικονικά» accounts που έχουν δημιουργηθεί στο Facebook, δηλαδή accounts με το ίδιο επώνυμο ή ψευδώνυμο και κανένα φίλο, χωρίς φυσική κοινωνική λειτουργία (social networking).
1       Δώρα.
Σε κάθε ανακοίνωση (post) θα αναφέρεται το δώρο ή τα δώρα. Δεσμευτικό για το ποιό θα είναι το δώρο είναι το κείμενο και όχι η φωτογραφία, αν υπάρχει, που θα συνοδεύει το κείμενο.
1       Παραλαβή των Δώρων.
Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν με comment στην ανακοίνωση (post) ή/και με αποστολή στο προσωπικό τους inbox, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της ανακύρηξής τους για την επιτυχία τους.
Θα πρέπει εντός 48 ωρών από την ημερομηνία της ανακύρηξής τους να έχουν επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διοργανωτή και να την ενημερώσουν για τα στοιχεία επικοινωνίας τους και σε ποιά έκθεση θα μπορέσουν να παραλάβουν το δώρο. Αν ο νικητής δεν μπορεί να παραστεί σε κάποια έκθεση ο οργανωτής έχει την ευχέρια αλλά όχι την υποχρέωση να στείλει το δώρο με ταχυδρομείο.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές των κληρώσεων εντός χρονικού διαστήματος 48 ωρών ή σε περίπτωση άρνησής τους ή μη παραλαβής των δώρων εντός της ιδίας προθεσμίας ή μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών νικητών, τα δώρα τα κερδίζουν οι αντίστοιχοι επιλαχόντες.

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές των αναπληρωματικών νικητών είναι άκυρες ή αυτοί δεν δεχθούν τα δώρα ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί τους, τότε τα δώρα ακυρώνονται ή διατηρεί το δικαίωμα η διοργανώτρια να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή / και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. Τα δώρα είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη.

Μετά από κάθε κλήρωση τα ονόματα των τυχερών θα αναρτούνται στον δικτυακό τόπο.
Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις
β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους
γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές
δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά σαράντα οχτώ (48) ωρών από την κλήρωση αποβεί άκαρπη
ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου
στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο το δώρο του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών), σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω του ζητηθούν
    1       Ευθύνη.
Ο διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή στα πλαίσια της παρούσας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης Κλήρωσης.
      1       Πληροφορίες.
Αυτή η δράση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες σας δίνονται στο Διοργανωτή και όχι στο Facebook. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προωθητική δράση.
1       Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), κάθε συμμετέχων μπορεί να απευθυνθεί με επιστολή στη Φιλίπ Ντιέτσι & ΣΙΑ ΕΕ (Χαρίτων 5, 17564 Παλαίό Φάληρο) ή να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά στο info@ip-exhibitions.eu
1       Δημοσιότητα.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Διαδικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τον Διοργανωτή να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του.

1       Λοιποί Όροι.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της κλήρωσης  να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια του, να ματαιώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με την δημοσίευση νεότερης ανακοίνωσης στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Λαμβάνοντας μέρος στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον Διαδικτυακό Τόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.